Infrastructura

 

Infrastructura educațională
În comună există 5 școli (Mușătești, Vâlsănești, Stroești, Costești-Vâlsan, Valea Faurului)  și 4 grădinițe, numărul elevilor și preșcolarilor fiind de 600. Actul educațional se desfășoară sub îndrumarea a 44 cadre didactice.
Sediile instituțiilor de învățământ, nu dispun de dotări la nivel european, necesitând renovări și modernizări.
În școala Mușătești există laborator de informatică, dotat cu 15 calculatoare.

 

Infrastructura de transport
Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în aprecierea posibilităților de dezvoltare economico-socială a localităților rurale.
Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzătoare, asigură premisele dezvoltării unor activități economice, facilitează accesul populației la locurile de muncă, satisfacerea anumitor servicii.
Comuna este străbătută de drumul național DN 73C, drumul județean DJ703I, precum și de drumurile comunale DC 218, DC 273, DC 267 și DC 224. Acestea asigură legătura cu municipiul Pitești, reședința de județ și cu comunele învecinate.
Datorită lipsei de fonduri, localitatea Mușătești întâmpină dificultăți în întreținerea atât a drumurilor publice, cât și a sistemului de transport public.
Pe raza comunei Mușătești există 12 stații amplasate pe drumurile clasificate.
Transportul public se realizează de către firme private.

 

Alimentare cu apă și canalizare
Comuna Mușătești nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă.

În prezent, satul care beneficiază de rețea de alimentare cu apă este Mușătești.

Pentru satisfacera nevoilor de apă potabilă, locuitorii comunei și-au amenajat fântâni și puțuri săpate de mică adâncime, stradale sau în gospodării, care capteaza apă din straturile freatice. Cele mal multe dintre puțuri sunt amplasate în albia majoră a Vâlsanului și în apropierea acesteia,  îngreunând aprovizionarea locuitorilor ce au case în majoritate pe dealurile comunei  și la distanțe mari față de zonele unde se poate capta apa.

De asemenea, locuitorii comunei au recurs la captarea unor izvoare de coastă, care nu prezintă siguranță în ceea ce privește calitatea și cantitatea apei.
Apele pluviale se scurg prin rigole amplasate de-a lungul drumurilor, în văi, în pâraiele și gârlele din zonă.
În comună nu există sistem de canalizare menajeră,


Mediu - managementul deșeurilor
Pe teritoriul comunei Mușătești nu există surse majore de poluare.
Au existat însă, 4 suprafețe de depozitare a gunoaielor menajere, amplasate întâmplător, care odată cu trecerea timpului și acumularea de cantități mari de deșeuri, au dus la poluarea apelor de suprafață și a stratului freatic.
Comuna nu dispune de un sistem controlat de depozitare, colectare și sortare a deșeurilor menajere.

 

Iluminatul public și alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a localităților comunei Mușătești se obține din sistemul energetic național, prin rețele electrice de distribuție.

În ceea ce privește sistemul de iluminat public, menționăm că toate satele dispun de rețea, acoperirea fiind de 100%.


Energia termică
Energia termică se asigură în sistem de încălzire local, cu combustibil solid (lemne sau cărbuni).
În comuna Mușătești nu există rețea de gaze de joasă presiune.


Rețeaua de telecomunicații
Serviciile de telecomunicații se asigură printr-o rețea telefonică cu fibră optică cu central a digitală.
Din punct de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele principalelor companii Vodafone și Orange.

 

Sănătate și asistență socială

În satele Mușătești  și Stroești, există câte un dispensar medical. În cadrul acestora, actul medical este asigurat de 2 medici și 3 asistente medicale.
Spațiile destinate dispensarelor, nu dispun de condiții și dotări corespunzătoare cerințelor impuse în acest domeniu.

Asistența socială este organizată la nivelul primăriei printr-un compartiment în care-și desfășoară activitatea un asistent social și o comisie de anchete sociale.
La data elaborării strategiei, în evidența compartimentului de protecție socială figurează un număr de 36 asistenți personali.

Înapoi