Analiza SWOT

AGRICULTURA
Puncte tari
 • prezența fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură
 • relieful zonei se pretează ramurelor zootehnice și pomicole
Puncte slabe 
 • fragmentarea suprafețelor agricole conduce la practicarea unei agriculturi tradiționale slab competitive economic
 • desființarea marilor unități productive și de cercetare de tip agricol
 • existența unor suprafețe cu destinație agricolă necultivate timp de mai mulți ani consecutivi
 • investiții insuficiente în agricultură
 • organizarea ineficientă a filierelor pe produs și numărul mic de contracte de preluare a producției
 • lipsa unui sistem centralizat de desfacere al produselor agricole
 • temerile producătorilor în ceea ce privește piața de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie
 • utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole
 • agricultura de subzistență
Oportunități 
 • condiții favorabile de obținere a produselor ecologice, ce pot fi exportate  în condiții deosebit de  avantajoase
 • migrația forței de muncă către mediul rural (inclusiv de vârstă tânără) ameliorând structura pe vârste și sexe a populației rurale
 • facilități legislative privind arendarea suprafețelor agricole
 • existența unor organisme de sprijin a producătorilor
 • accesarea fondurilor europene pentru finanțarea agriculturii 
Riscuri
 • eroziunea și degradarea calității solurilor ce poate conduce la scăderea randamentului
 • număr insuficient de mașini agricole care determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor
 • numărul de concurenți în creștere pentru produsele agroalimentare de pe piața Uniunii Europene. 

 

MEDIU ȘI INFRASTRUCTURĂ RURALĂ
Puncte tari
 • rețea de drumuri ce acoperă în mod relativ echilibrat teritoriul comunei
 • rețea de alimentare cu apă
 • operatori de transport particulari
 • rețea de electricitate
 • rețea de iluminat public
 • rețea de telefonie fixă ăi mobilă
 • eforturi ale autorităților locale de aplicare riguroasă a legislației privind protecția mediului
Puncte slabe
 • insuficienta dezvoltare a utilităților de baza și a serviciilor publice
 • lipsa rețelei de alimentare cu apă în toate satele
 • lipsa rețelei de canalizare
 • infrastructura de transport relativ slab dezvoltată, față de exigențele și cerințele actuale concrete ale aderarii la D.E.
 • colectarea neselecționată a deșeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor
 • prezența pe cursurile râurilor a deșeurilor menajere
 • educația ecologică superficială
Oportunități
 • extinderea sistemului de alimentare cu apă în comună
 • extinderea sistemului de canalizare la nivelul comunei
 • înființarea sistemului de alimentare cu gaze naturale la nivelul comunei
 • extinderea și modemizarea sistemului de iluminat public
 • reparații capitale și modernizări pe DC 218, DC 273, DC 267 și DC 224
 • atragerea unor noi investitori în comună prin facilitățile pe care administrația locală le pune la dispoziție
 • accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale
Riscuri
 • lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse
 • lipsa informației în legătura cu programele de finanțare europeană
 • îmbătrânirea populației care ar putea lucra în cadrul firmelor din comună
 • migrația forței de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic

 

ECONOMIE
Puncte tari
 • existența în localitate a agenților economici, care ajută la dezvolarea localității și la crearea de noi locuri de muncă
 • preocuparea administrației publice locale pentru introducerea tehnologiilor noi
Puncte slabe
 • resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susținerea/promovarea unor investiții
 • folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică scăzută
 • absența implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de producție și a produselor
 • informarea succintă cu privire la normele europene
Oportunități
 • oportunități de finanțare ale Uniunii Europene
 • dezvoltarea cooperării locale
 • dezvoltarea antreprenoriatului
 • creșterea competitivității sectorului
 • diversificarea activităților economice
 • posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenționată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural
 • programe guvernamentale în derulare de susținere a sectorului
Riscuri
 • legislația în continuă schimbare
 • oferte de creditare greu accesibile
 • datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potențialul comunei investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună
 • nivelul scăzut al taxelor și impozitelor locale
 • receptivitate și flexibilitate scăzută a populației locale la cerințele noi ale pieței care determină în timp decalaje economice mari
 • riscul ca firmele din comună să nu facă față competiției de pe piața unică
 • lipsa capitalului de susținere a activităților economice
 • migrația tinerilor cu potențial, în zonele urbane

 

ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT
Puncte tari 
 • existența pe raza comunei a unităților de învățământ (școli și grădinițe)
 • management școlar adecvat, în unitățile de învățământ public
 • existența căminelor culturale
 • monumente istorice și arhitecturale
 • existența terenurilor de sport
Puncte slabe
 • existența unei baze materiale satisfăcătoare perioadei actuale a procesului de învățământ în majoritatea unităților școlare
 • existența în sate a unor clădiri școlare afectate de uzura fizică
 • gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din școli cu cadre suplinitoare
 • spațiile destinate căminelor culturale sunt improprii desfășurării activităților culturale
 • terenurile de sport nu sunt amenajate
 • nu există spații de joacă pentru copii
 • nu există spații verzi, amenajate
Oportunități
 • reabilitarea și modernizarea untităților școlare preșcolare din comună
 • reabilitarea și modernizarea căminelor culturale
 • reabilitarea monumentelor
 • reabilitarea bisericilor
 • amenajarea terenurilor de sport
 • construirea a 2 săli de sport
 • amenajarea spațiilor de joacă pentru copii
 • amenajarea spațiilor verzi în toate satele comunei
Riscuri
 • îmbătrânirea populaței din comună
 • reducerea populației școlare datorată declinului natalității
 • tendința de reducere a exigenței în procesul de evaluare didactică
 • buget încă insuficient alocat învățământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităților sau recurgerea la finanțare paralelă prin aportul familiilor
 • fonduri insuficiente alocate culturii și sportului

 

SOCIAL
Puncte tari
 • se acordă mare atenție serviciilor sociale
 • disponibilitatea de a munci în condiții de motivare adecvată
Puncte slabe
 • insuficienta informare a populației cu privire la programele de calificare și reconversie existente
 • existența șomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea și descurajarea foștilor angajați
 • număr mare al persoanelor care nu au ocupație
Oportunități
 • atragerea de programe cu finanțare europeană pentru stimularea ocupării forței de muncă
 • adaptarea programelor sociale la cerințele economiei de piață
 • existența unor reglementări ce acordă facilități angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru șomeri, tineri absolvenți etc;
 • organizarea de cursuri de formare și reconversie profesională în comună
 • accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună
 • creșterea nivelului de pregătire profesională a forței de muncă
 • înființarea unui centru social multifuncțional
Riscuri
 • declinul demografic al comunității
 • creșterea șomajului în liceu
 • migrarea forței de muncă

 

SĂNĂTATE
Puncte tari
 • existența pe raza comunei a 2 dispensare medicale
 • populația comunei este înscrisă la medicul din comună
 • cabinetele dispun de personal calificat
Puncte slabe
 • slaba educație sanitară a comunității
 • numărul crescut al persoanelor care lucrează ilegal, neputând beneficia de servicii medicale gratuite
 • prețurile ridicate la medicamente
 • dispensarele nu dispun de dotări corespunzătoare
Oportunități
 • modemizarea dispensarelor, pentru a oferi servicii medicale de calitate într-un spațiu modern
 • evaluarea stării de sănătate a pacienților din comună, prin Programul național de evaluare a sănătății populației
 • realizarea unor cursuri de igienă și educație sexuală pentru comunitate
 • servicii de planning familial
Riscuri
 • imposibilitatea unor pacienți de a plăti anumite servicii medicale
 • slaba receptivitate a pacienților la programele naționale de sănătate
 • creșterea numărului bolnavilor cronici
Înapoi