GDPR

Primăria comunei Mușătești, cu sediul in comuna Mușătești, sat Vâlsănești, nr. 110 B, județul Argeș, colectează și procesează datele personale , în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul gerneral privind protectia datelor).


Aceasta notificare are rolul de a explica modul de utilizare a datelor cu caracter personal.

 

Conform prevederilor Legii nr. 215/23.04.2001, privind administratia publica locala, republicată, cu modifiicarile și completările ulteriare Administratia publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.

 

1. Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona , în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în conditiile legii.

2. Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

 

Utilizarea datelor personale se face în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

1. educație;

2. servicii sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

3. cultură;

4. situații de urgență;

5. salubritate;

6. alte servicii publice stabilite prin lege;

 • Impozite și taxe locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității;
 • Colectare debite/ recuperare creanțe;
 • Emitere autorizații/ licențe;
 • Fond funciar;
 • Resurse umane;
 • Gestionarea economico-financiară;
 • Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei Mușătești;
 • Stare civilă;
 • Urbanism și amenajarea teritoriului;
 • Registru electoral-evidența electorală;
 • Arhiva;
 • Registratura, Relații publice , secretariat.

Legalitatea procedurii ( conf. prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016);

 

Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă di exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul .

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal:

Autoritățile statului, inclusiv autorităli fiscale;

 

Păstrarea datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal vor fi pastrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

 

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679/ 27.04.2016, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturiȘ

 • Dreptul de acces al persoanei vizate ( art. 15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art. 16);
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) (art. 17);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării ( art.18);
 • Dreptul la portabilitatea datelor ( art.20);
 • Dreptul la opoziție (art. 21).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabiluluii cu protecția datelor cu caracter personal.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal .

Adresa A.N.S.P..D.C.P: B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: 0318.059.602, email: anspdcp@dataprotection.ro.  

Înapoi